Šotišča

Šotišča imajo po vsem svetu pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. So ravno tako pomembna kot ekološka infrastruktura, saj oba področja  izvajata osnovne funkcije - ohranjanja in spodbujanja habitatov populacije prednostnih vrst in mrežna območja kot povezava med temi populacijami. Poleg omenjenih osnovnih funkcij ekološke infrastrukture imajo šotišča odločilno vlogo zaradi svojih različnih ekosistemskih storitev. Prispevajo k ohranjanju in spodbujanju biotske raznovrstnosti in ekološke povezanosti ter prispevajo k ponoru CO2, kot tudi igrajo pomembno vlogo pri podnebnih spremembah.

Šotišča so ekosistemi z največjim C bazenom na enoto površine po vsem svetu. Njihova degradacija - zlasti z drenažnimi sistemi  in emisijami toplogrednih plinov - močno vplivajo na podnebne spremembe. V Alpah imajo mokrišča pomembno vlogo, saj je to glavno območje njihove razširjenosti. Pritisk na šotišča je zelo velik, zlasti v alpskih dolinah z intenzivno rabo. Kot vsa ekološka infrastruktura tudi šotišča ne poznajo političnih meja. Zato zaščita in ohranjanje alpskih šotišč zahteva mednarodno sodelovanje. Poleg varovanja območij s prostorskim načrtovanjem je potrebna aktivna izvedba na terenu.

Za dosego ciljev zaščite šotišč je nujno vključiti strokovnjake in zainteresirane strani, ki delujejo na področju zaščite šotišč, tal in podnebja. Poleg tega je treba razpoložljive podatke v alpskih državah uskladiti in zbrati tako, da bodo na voljo vsem zainteresiranim stranem. Zbrane informacije bodo vključene v spletno orodje Impuls4Action. Le-te bi morale pomagati akterjem pri iskanju primernih primerov projektov in ustreznih metod ter pri iskanju strokovnih rešitev. Skupaj z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi strokovnjaki ter zainteresiranimi stranmi iz alpske regije bo razvit načrt za nadaljnje izvajanje projektov na področju ohranjanja šotišč.