la la-pencil

Review and analysis of development visions and potentials of Slovenian cities for defining key urban development measures

Inner Development la la-building orange
Summary

In the new millennium cities face various challenges: investing in competitiveness by promoting existing economic activities, innovation and creativity, and attracting new investment while achieving a vision of a high quality of urban life, in particular through good practice in sustainable urban development. These challenges and contradictions are evident in Europe too, where urban environments are simultaneously confronted with changing economic conditions and related development problems.

Description

If the Slovenian cities should remain competitive and attractive for living and economic activities, it is necessary to strengthen the comprehensiveness of planning, with the various components and aspects of urban development being considered and coordinated in advance, which should also be checked from the point of view of the economic feasibility defined (and restricted) by market economy mechanisms. In addition to some systemic changes in the spatial planning process, such an approach also requires greater consideration and integration of the needs of the economy in the planning of the cities. It is important to directly integrate spatial development policies of cities with the development policies of economic operators, which can contribute to greater resilience of cities, which would make their vision of development easier to implement in conditions of deteriorated economic conditions, which are a cyclical characteristic of the existing economic framework.
This reflection is at the heart of the proposed project. In the context of a market-oriented socio-economic system, the main purpose of the research project is to determine the main development potentials of Slovenian cities in accordance with the development and executive visions of the various stakeholders that generate or have a potential to generate the economic activity of a city, while taking into account and verifying the social and environmental parameters too in order to increase the quality of life in cities. The main objective is to propose urban development measures that lead to the improvement of the quality of urban areas in Slovenia by upgrading social, spatial and environmental qualities, and are at the same time firmly attached to the economic and administrative reality and the potential of individual city.
Short Scientific Article: https://www.iu-cg.org/paper/2018/IU-CG.2018.06.pdf (108-111)

Original language

Če naj slovenska mesta ostanejo konkurenčna in privlačna za bivanje in ekonomske dejavnosti, je potrebno okrepiti vsebinsko celovitost načrtovanja, pri čemer morajo biti obravnavane in vnaprej usklajevane različne komponente in vidiki mestnega razvoja, ki naj bodo tudi preverjene preko vidika ekonomske izvedljivosti, ki ga opredeljujejo (in omejujejo) mehanizmi tržnega gospodarstva. Tak pristop, poleg nekaterih sistemskih sprememb v procesu načrtovanja prostora, zahteva tudi večje upoštevanje in integriranje potreb gospodarstva pri načrtovanju mest. Pomembno je neposredno povezovanje prostorsko-razvojnih politik mest z razvojnimi politikami gospodarskih subjektov, kar lahko prispevajo k večji odpornosti mest, ki bi svoje vizije razvoja tako lažje udejanjale tudi v pogojih poslabšanih ekonomskih razmer, ki so ciklična značilnost obstoječega ekonomskega sistema.    
 Ta razmislek je v središču predlaganega projekta. Glavni namen raziskovalnega projekta je, v kontekstu tržno naravnanega družbeno-ekonomskega sistema, v katerem je urejanje prostora v splošnem in razvoj mest v specifičnem smislu močno pogojeno z ekonomskimi gibanji, prepoznati glavne razvojne potenciale slovenskih mest skladno z razvojnimi vizijami in vizijami delovanja različnih deležnikov v mestu, ki generirajo ali potencialno lahko generirajo ekonomsko dejavnost mesta, ob hkratnem upoštevanju in preverjanju socialnih in okoljskih parametrov z namenom zviševanja bivalne kvalitete v mestih. Glavni cilj je predlagati ukrepe, ki vodijo do zviševanja kakovosti urbanih območij v Sloveniji z nadgrajevanjem socialnih, prostorskih in okoljskih kakovosti, in so hkrati trdno vpeti v ekonomsko in administrativno-upravno realnost in potencial posameznih mest.  
Kratki znanstveni prispevek: https://www.iu-cg.org/paper/2018/IU-CG.2018.06.pdf (108-111)

Click here for translation

English German Italian Slovenian
Practice Info