la la-thumbs-up

Conservation and Management of Freshwater Wetlands in Slovenia “WETMAN”

Peatlands la la-leaf green
Summary

Wetlands are one of the most endangered habitats in Slovenia. The main objective of the "Conservation and Management of Freshwater Wetlands in Slovenia – WETMAN" project is the restoration and improvement of conditions of six Slovene wetlands.

Description

Wetlands are one of the most endangered habitats in Slovenia. The main objective of the “Conservation and Management of Freshwater Wetlands in Slovenia – WETMAN” project - promoted by the Institute of the Republic of Slovenia for nature conservation - is the restoration and improvement of conditions of six Slovene wetlands.The pilot areas Pohorje bogs, Vrhe, Planik, Zelenci, Gornji kal and the Mura oxbow lake near Petišovci are also classified as Natura 2000 areas. The project objectives are aimed at improving or establishing favourable conditions for fifteen endangered plant and animal species and habitats of Community importance, which can be found in these areas. Pilot area of Pohorje bogs is a mountain range in the north-eastern part of Slovenia. It is mostly composed of silicate rock. The impervious ground often leads to water stagnation, resulting in typical peat bogs with small lakes and bog forests, surrounded in places by peat spruce forests. The dense forests give Pohorje its typical image. They are home to birds like capercaille and black grouse. The pilot area covers 2,568 ha. It consists of two separate units: a connected greater area around lakes Lovrenška jezera and bog Ribniško barje and the area between lake Črno jezero in the south and bogs Klopnovrška barja in the north. The project’s goal is to improve the water regime in the bogs of Klopni vrh, Javorski vrh and Lovrenc by building barriers on drainage channels. This will improve the condition of active bogs, transition mires and bird habitats of capercaille and black grouse. The improved water regime will significantly slow down or maybe even completely stop the overgrowing of the area and improve its biodiversity. Building footpaths over parts of the area will prevent the negative impact of tourism on target habitats.

Original language

Cilj projekta Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - WETMAN je obnova in izboljšanje stanja šestih slovenskih mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000. To so Pohorska barja, Zelenci, Mura-Petišovci, Planik, Vrhe in Gornji kal. Projekti cilji so zato usmerjeni k izboljšanju oz. vzpostavitvi ugodnega stanja ohranjanosti osmih evropsko ogroženih vrst ter sedmih mokriščnih habitatnih tipov, ki se pojavljajo na teh območjih. Pohorje je pogorje v severovzhodnem delu Slovenije. Geološko je Pohorje sestavljeno pretežno iz silikatnih kamnin. Zaradi neprepustnih tal voda pogosto zastaja, posledica tega so značilna šotna barja z majhnimi jezeri in barjanskimi gozdovi, ki so mestoma obdani s šotnimi smrekovimi gozdovi. Gozdovi dajejo Pohorju značilno podobo. Strnjeni gozdovi Pohorja predstavljajo bivališča ptic npr. divjega petelina in ruševca. Površina pilotnega območja zavzema 2.568 ha. Območje je sestavljeno iz dveh zaokroženih enot: povezano širše območje Lovrenških jezer in Ribniškega barja ter območje med Črnim jezerom na južnem delu in Klopnovrškimi barji na severnem delu. S projektom se načrtuje izboljšanje vodnega režima na Klopnovrških barjih, barjih Javorskega vrha in Lovrenških barjih, z izgradnjo pregrad na iztočnih kanalih. S tem se bo izboljšalo stanje aktivnih in prehodnih barij ter habitatov ptic ruševca in divjega petelina. Zaradi izboljšanega vodnega režima se bo močno upočasnilo, če ne celo ustavilo, zaraščanje terena ter povečala biotska raznovrstnost na območju. Izgradnja pešpoti preko delov območja preprečuje negativen vpliv turizma na tarčne habitate.

Click here for translation

English German Italian Slovenian